Missale
Meum

18 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego (lekcja). W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy, wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy (ewangelia). Przez Eucharystię Bóg daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.

Introit

Syr 36:18
Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy oczekują pomocy od Ciebie, aby się spełniły obietnice Twoich proroków. Wysłuchaj próśb Swojego sługi oraz Izraela, Twojego ludu.
Ps 121:1
Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.
Chwała Ojcu…
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszne są wyroki Twoje. Postąp ze sługą Twoim, wedle Twej litości.

Kolekta

Prosimy Cię Panie, kieruj litościwie naszymi sercami, bez Ciebie bowiem nie możemy się Tobie podobać.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 1:4-8
Bracia: Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie, żeście się w Nim we wszystko wzbogacili, we wszelkie słowo i we wszelką umiejętność. Jako że świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest pośród was. Tak, że wam na żadnej łasce nie zbywa, w oczekiwaniu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też umocni was aż do końca bez winy, w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Graduał

Ps 121:1; 121:7
Uradowałem się, bo mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.
℣. Niech pokój będzie w murach twoich, a bezpieczeństwo w twych pałacach. Alleluja, alleluja.
Ps 101:16
Poganie będą czcili imię Twoje, Panie, i wszyscy królowie ziemi Twoją chwałę. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 9:1-8
Onego czasu: Jezus wstąpiwszy do łodzi przeprawił się i przybył do miasta swego. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. A widząc wiarę ich, rzekł Jezus paralitykowi: «Ufaj, synu, odpuszczają ci się grzechy twoje». A oto niektórzy z uczonych w Piśmie myśleli sobie: «On bluźni». Jezus zaś, przeniknąwszy ich myśli, powiedział: «Czemuż źle myślicie w sercach waszych? Cóż łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy, czy też: wstań a chodź? A żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów», przeto rzecze do paralityka: «Wstań, weźmij łoże twoje i idź do domu twego». I wstał, i poszedł do domu swego. Co widząc rzesze ulękły się i oddały chwałę Bogu, który dał taką moc ludziom.

Antyfona na Ofiarowanie

Wj 24:4; 24:5
Poświęcił Mojżesz ołtarz dla Pana, składając na nim ofiary całopalne i ofiarując żertwy ze zwierząt. Wobec synów Izraela dopełnił ofiary wieczornej na wonność miłą Panu Bogu.

Sekreta

Boże, który przez udział w tej czcigodnej ofierze, czynisz nas uczestnikami jedynego i najwyższego Bóstwa, spraw, prosimy, abyśmy poznając Twoją prawdę, stosowali do niej swoje obyczaje.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Trójcy Przenajświętszej
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.
Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają wołać codziennie powtarzając jednym głosem:

Antyfona na Komunię

Ps 95:8-9
Ofiary nieście i wchodźcie do Jego przedsieni: uczcijcie Pana w świętym Jego majestacie.

Pokomunia

Posileni świętym darem dzięki Ci składamy, Panie, i błagamy Twe miłosierdzie, abyś nas uczynił godnymi pełnego w nim uczestnictwa.
Przez Pana…