Missale
Meum

2 Niedziela po Objawieniu

Przemieniając wodę w wino Chrystus «objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego». Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga-Zbawcy.
Przez udział w godach małżeńskich Pan Jezus podkreślił świętość tego związku, który jest symbolem związku istniejącego między Chrystusem i Jego Kościołem. Związek ten odnawia się i umacnia w każdej Mszy św.

Introit

Ps 65:4
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie; niech imię Twoje opiewa, o Najwyższy.
Ps 65:1-2
Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia; cześć Jemu świetną oddajcie.
Chwała Ojcu…
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie; niech imię Twoje opiewa, o Najwyższy.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, który rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie próśb ludu Twojego i racz obdarzyć nasze czasy Twoim pokojem.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Rz 12:6-16
Bracia: Mamy dary według użyczonej nam łaski różne: Bądź to proroctwo w zakresie wiary, bądź to wykonywanie urzędu, w nauce — dar nauczania, w upominaniu — dar strofowania. Kto rozdaje, niech to czyni w prostocie; kto jest zwierzchnikiem, niech się przejmie troską; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni z weselem. Miłość wasza niech będzie bez obłudy. Znienawidźcie zło, a przylgnijcie do dobra. Miłością braterską nawzajem się miłując, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając. W gorliwości — nie słabnący, duchem płomienni, Panu służący, radujący się w nadziei, w ucisku wytrwali, w modlitwie — gorliwi. Potrzeby świętych wspomagający, gościnności strzegący. Błogosławcie prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie między sobą jednomyślni, nie wynosząc się nad innych, ale się z pokornymi zgadzając.

Graduał

Ps 106:20-21
Posłał Pan swe słowo, aby ich uleczyć i od zagłady ich wyrwać. Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich. Alleluja, alleluja.
Ps 148:2
Chwalcie Pana wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 2:1-11
Onego czasu: odbywały się gody weselne w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusowa. Zaproszono też na gody Jezusa wraz z uczniami Jego. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego: «Wina nie mają». I rzekł Jej Jezus: «Zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja». Mówi tedy Matka Jego do sług: «Uczyńcie cokolwiek wam powie». A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla obrzędowych obmyć żydowskich, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. I rzekł do nich Jezus: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela». I zanieśli. A gdy gospodarz skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd by się wzięło (lecz słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli), przywołał gospodarz wesela oblubieńca i rzekł doń: «Każdy człowiek daje naprzód dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze, a ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu». Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i okazał chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 65:1-2; 65:16
Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Pójdźcie wszyscy, co się Boga boicie, słuchajcie mnie, a opowiem wam jak wielkie rzeczy uczynił Pan dla mej duszy, alleluja!

Sekreta

Poświęć, Panie, ofiarowane dary i oczyść nas ze zmazy naszych grzechów.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

J 2:7; 2:8; 2:9; 2:10-11
Pan mówi: «Napełnijcie stągwie wodą i zanieście gospodarzowi wesela». A gdy gospodarz skosztował wody, która stała się winem rzekł do oblubieńca: «Zachowałeś dobre wino do tego czasu». Taki to początek cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich.

Pokomunia

Niech wzrośnie w nas działanie Twojej mocy, prosimy Cię, Panie, aby łaska Twoja przygotowała nas do otrzymania dóbr wiekuistych, których zadatek otrzymaliśmy w Boskim Sakramencie.
Przez Pana…