Missale
Meum

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W noc poprzedzającą uroczystość Zesłania Ducha Świętego odprawiano Wigilię. Podczas niej udzielano Chrztu św. i Bierzmowania katechumenom, którzy nie mogli przyjąć tych sakramentów na Wielkanoc. Na zakończenie Wigilii odprawiano Mszę św. o świcie. Jest to zatem Msza świąteczna, podobnie jak Msza Wigilii Wielkanocnej. Charakter świąteczny zachowała ona mimo przesunięcia na ranek soboty poprzedzającej święto. Teksty mszalne wysławiają działanie Ducha Świętego w duszy ochrzczonego i bierzmowanego. Działanie Ducha Świętego podobne jest do światła rozpraszającego ciemności (kolekta, sekreta) i wody podtrzymującej życie na ziemi (antyfona na wejście i na komunię oraz pokomunia).

Introit

Ez 36:23; 36:24; 36:25-26
Gdy zajaśnieje świętość moja w was, zgromadzę was ze wszystkich ziem i wyleję na was wodę czystą, i będziecie oczyszczeni od wszelkich nieczystości waszych, i ducha nowego wam dam, alleluja, alleluja.
Ps 33:2
W każdym czasie będę błogosławił Panu; na ustach moich zawsze Jego chwała.
Chwała Ojcu…
Gdy zajaśnieje świętość moja w was, zgromadzę was ze wszystkich ziem i wyleję na was wodę czystą, i będziecie oczyszczeni od wszelkich nieczystości waszych, i ducha nowego wam dam, alleluja, alleluja.

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, niech zabłyśnie nad nami blask Twojej chwały, a światło Twej jasności niechaj umocni oświeceniem Ducha Świętego tych, którzy odrodzili się przez łaskę.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Dz 19:1-8
W one dni: Gdy Apollo bawił w Koryncie, stało się, iż Paweł obszedłszy wyżej położone kraje przybył do Efezu i spotkawszy niektórych uczniów rzekł do nich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdyście wiarę przyjęli?» A oni mu odpowiedzieli: «Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty». I powiedział im: «Jakże więc byliście ochrzczeni?» A oni na to: «Chrztem Janowym».
Rzekł tedy Paweł: «Jan udzielał ludowi chrztu pokuty mówiąc, że Powinni wierzyć w Tego, który po nim przyjdzie, to jest w Jezusa». Usłyszawszy to, przyjęli Chrzest w imię Pana Jezusa. I gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. A było wszystkich mężów około dwunastu.
A wszedłszy do synagogi, odważnie przemawiał przez trzy miesiące, przekonywając i rozprawiając o Królestwie Bożym.

Graduał

Alleluja
Ps 106:1
℣. Sławcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.
Ps 116:1-2
Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy.
℣. Bo Jego miłosierdzie nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 14:15-21
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie przykazania moje. A ja prosić będę Ojca, i innego Pocieszyciela da wam, aby pozostał z wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo Go nie widzi ani Go nie zna. Lecz wy Go poznacie, bo u was pozostanie i w was będzie przebywał. Nie pozostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze niedługo, a świat mnie już nie ujrzy. Ale wy mnie widzicie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W on dzień poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, umiłuje go Ojciec mój i ja go miłować będę, i siebie samego mu objawię».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 103:30-31
Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi: niech chwała Pańska trwa na wieki, alleluja.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, uświęć złożone dary i oczyść nasze serca światłem Ducha Świętego.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Duchu Świętym
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: przez Chrystusa, Pana naszego.
On to wstąpiwszy ponad wszystkie niebiosa i siedząc na prawicy Twojej zesłał (w dniu dzisiejszym) obiecanego Ducha Świętego na przybrane dzieci. Dlatego cały okrąg ziemi tonie w nadmiarze radości. Lecz i Moce niebieskie, i anielskie Potęgi śpiewają hymn ku Twojej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

J 7:37-39
W ostatnim dniu święta mówił Jezus: Kto wierzy we mnie, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego otrzymać mieli wierzący weń, alleluja.

Pokomunia

Panie, niech tchnienie Ducha Świętego oczyści nasze serca i użyźni je rosą Jego łaski.
Przez Pana…